แปรงสีฟันสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบดีเอ็นเอได้ ถ้าไม่มีการปนเปื้อนสารใดๆ เนื่องจากแปรงสีฟันที่ใช้แล้วจะมีดีเอ็นเอร่วมอยู่ในบริเวณขนแปรง โดยแปรงสีฟันที่นำมาเป็นตัวอย่างในการทดสอบ ควรมีการใช้งานแล้วอย่างน้อย 2 เดือน และต้องไม่มีการใช้ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งปริมาณดีเอ็นเอจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้และการเก็บตัวอย่างจากแปรงสีฟันที่ถูกวิธี โดยปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. สวมถุงมือเมื่อต้องการจะเก็บตัวอย่างแปรงสีฟัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (ห้ามสัมผัสโดนบริเวณขนแปรงเด็ดขาด)
2. ปล่อยให้แปรงสีฟันแห้งสนิท โดยวางขนแปรงตั้งขึ้นในแก้วน้ำประมาณ 1 ชั่วโมง
3. สวมถุงมือแล้วบรรจุแปรงสีฟันที่แห้งสนิท ลงในซอง/ถุงพลาสติก เพื่อส่งมาที่บริษัท