การทดสอบดีเอ็นเอจะใช้ตัวอย่างเส้นผมที่มีรากติดมาเท่านั้น โดยปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. สวมถุงมือในการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และห้ามสัมผัสบริเวณรากผม
2. ใช้รากผมจำนวน 8-10 เส้น
3. เก็บตัวอย่างรากผมลงในถุงพลาสติก เพื่อจัดส่งมาที่บริษัท