การตรวจพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง เป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ตั้งแต่ 2 บุคคลขึ้นไป เพื่อระบุความสัมพันธ์ ว่าเป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน (full siblingship) หรือเป็นพี่น้องต่างบิดา มารดากัน (half siblingship) การตรวจพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  1. The full siblingship test : การตรวจพิสูจน์ประเภทนี้ จะแสดงความสัมพันธ์ว่า พี่และน้องมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันแท้ๆ คือมีบิดาและมารดาคนเดียวกัน
  2. The half siblingship test : การตรวจพิสูจน์ประเภทนี้ จะแสดงความสัมพันธ์ว่า พี่และน้องมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น กล่าวคือ มีบิดาคนเดียวกันแต่ต่างมารดา หรืออาจมีมารดาคนเดียวกันแต่ต่างบิดา
การตรวจพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง จะเพียงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องว่ามีบิดาหรือมารดาร่วมกันเท่านั้น แต่ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร หรือมารดากับบุตรได้
กระบวนการเปรียบเทียบแบบแผนสารพันธุกรรม ถือเป็นกระบวนการที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง ยกตัวอย่างเช่น บุคคล 2 คน มีบิดาและมารดาคนเดียวกันและมีการแบ่งปันดีเอ็นเอร่วมกัน ดังนั้นการทดสอบที่แสดงข้อมูลดีเอ็นเอนี้ จะทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ที่มีความใกล้เคียงกันสูงมากและจะแสดงค่าความน่าจะเป็นทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องได้ด้วย ซึ่งสรุปได้ว่า การตรวจพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง จะใช้ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติเป็นตัวระบุความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง สำหรับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง หากบิดาหรือมารดาเข้าร่วมทดสอบด้วย จะทำให้ผลการทดสอบมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากไม่มีบิดา มารดา อาจใช้การตรวจอีกประเภทหนึ่งเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความชัดเจนของผลตรวจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง