Xét nghiệm để chứng minh là anh chị em: Là việc xét nghiệm để chứng minh mối quan hệ giữa anh chị em, từ 2 cá nhân trở lên, để xác định xem mối quan hệ đó là anh chị em cùng cha mẹ (full siblingship) hay là anh chị em khác cha, khác mẹ (half siblingship). Việc xét nghiệm để chứng minh là anh chị em được chia thành 2 kiểu là:

Full siblingship test: Kiểu xét nghiệm này sẽ cho thấy mối quan hệ giữa anh chị em là anh chị em thực sự hay không, tức là có cùng cha và cùng mẹ.

Half siblingship test: Kiểu xét nghiệm này sẽ cho thấy mối quan hệ giữa anh chị em có chỉ là anh chị em một nửa hay không, tức là có cùng cha nhưng khác mẹ, hoặc có cùng mẹ nhưng khác cha.

Việc xét nghiệm để chứng minh là anh chị em chỉ cho thấy các anh chị em có cùng cha hay cùng mẹ hay không, nhưng không thể xác nhận mối quan hệ giữa cha và con hoặc mẹ và con.

Quy trình so sánh mẫu hình vật chất di truyền được coi là quy trình có độ chính xác cao trong việc xét nghiệm để chứng minh là anh chị em hay không, ví dụ 2 cá nhân có cùng cha và mẹ và cùng chia sẻ DNA. Việc xét nghiệm DNA sẽ cho chúng ta biết mối quan hệ rất gần gũi nhau, và cũng cho thấy xác suất về mặt thống kê của mối quan hệ giữa anh chị em. Có thể kết luận rằng việc xét nghiệm để chứng minh là anh chị em sẽ dùng giá trị xác suất về mặt thống kê làm yếu tố xác định mối quan hệ giữa các anh chị em. Đối với việc xét nghiệm để chứng minh là anh chị em, nếu người cha hoặc mẹ cũng tham gia xét nghiệm thì sẽ làm cho kết quả xét nghiệm trở nên rõ ràng hơn. Nếu không có cha, mẹ thì có thể dùng thêm một kiểu xét nghiệm khác để tăng thêm sự rõ ràng của kết quả xét nghiệm. Quý khách có thể hỏi trực tiếp nhân viên để biết thêm thông tin.