Xét nghiệm DNA để chứng minh là cha: Xét nghiệm bằng cách so sánh mẫu hình vật chất di truyền của đứa trẻ với người được cho là cha. Đứa trẻ tiếp nhận mẫu hình vật chất di truyền (DNA) một nửa từ cha và một nửa từ mẹ. Do vậy khi so sánh các mẫu hình vật chất di truyền, chúng ta sẽ biết được đứa trẻ có tiếp nhận mẫu hình vật chất di truyền từ người được cho là cha hay không.

Trong việc xét nghiệm DNA để chứng minh là cha, thông thường nhân viên sẽ thu thập mẫu tế bào ở niêm mạc má để phân tích. Nếu không thể lấy tế bào ở niêm mạc má, nhân viên có thể dùng mẫu khác. Xem thêm thông tin ở phần Lấy mẫu xét nghiệm DNA.

  • Kiểm tra, phân tích quan hệ cha con bằng cách so sánh hình dạng DNA ở 24 vị trí.
  • Đảm bảo kết quả xét nghiệm đúng, chính xác 99.999%.
  • Lấy mẫu là tế bào niêm mạc má hoặc loại mẫu khác, của cha và con.
  • Biết kết quả nhanh, trong vòng 1-3 ngày làm việc.
  • Có dịch vụ xét nghiệm DNA vì sự thoải mái trong lòng và vì mục đích pháp lý.