Xét nghiệm DNA để chứng minh là ông nội, bà nội ông ngoại, bà ngoại: Là việc xét nghiệm để chứng minh rằng ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại và cháu có mối quan hệ huyết thống hay không. Việc xét nghiệm này sẽ cho thấy giá trị xác suất về mặt thống kê và cho biết mối quan hệ về mặt di truyền giữa ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu.

Ngoài ra, đây còn là việc kiểm tra mối quan hệ gián tiếp, để chứng minh mối quan hệ họ hàng trong trường hợp không thể kiểm tra bằng mẫu từ cha hoặc mẹ. Lý do là thông thường người con sẽ tiếp nhận mẫu hình vật chất di truyền một nửa từ cha và một nửa từ mẹ. Một nửa vật chất di truyền đó có thể dùng để so sánh với DNA của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

Đối với việc xét nghiệm DNA để chứng minh là ông nội, bà nội ông ngoại, bà ngoại, chúng tôi khuyến nghị nên có thêm mẫu từ cha hoặc mẹ để sử dụng cùng, và nên dùng mẫu của mẹ nhiều hơn vì sự chính xác. Hoặc nếu không có người cha, người mẹ thì có thể sử dụng thêm một kiểu xét nghiệm nữa để tăng thêm sự rõ ràng của kết quả xét nghiệm. Hãy hỏi trực tiếp nhân viên để biết thêm chi tiết.

Phân tích DNA của chỉ một mình ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại: Trong việc xét nghiệm này, cần có mẫu DNA của một người trong số ông bà nội, ngoại để xét nghiệm. Tuy nhiên, kiểu phân tích này chỉ cho thấy mối quan hệ giữa ông bà nội, ngoại với cháu với độ chính xác 25% mà thôi. Do vậy nên có mẫu DNA của người mẹ để xét nghiệm cùng, để tăng thêm tỉ lệ % của độ chính xác.

Phân tích DNA của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại: Trong việc xét nghiệm này, nên có mẫu DNA của cả ông nội và bà nội, hoặc của ông ngoại và bà ngoại, để cùng xét nghiệm. Và nếu có mẫu DNA của người mẹ để cùng xét nghiệm nữa thì độ chính xác sẽ cao hơn.

Trong cả 2 kiểu phân tích DNA trên đây, chúng ta sẽ so sánh mẫu hình vật chất di truyền của ông bà nội, ngoại với của cháu, để chứng minh mối quan hệ huyết thống. Và cùng với việc phân tích DNA của người mẹ, nếu chúng ta phân tách một nửa DNA tiếp nhận từ người mẹ ra, chúng ta sẽ biết một nửa phần DNA còn lại mà tiếp nhận từ người cha. Sau đó chúng ta có thể phân tích phần thông tin này để tìm mối quan hệ.