Kiểm tra mối quan hệ là bác, dì, cậu, cô, chú: Đây là việc xét nghiệm để chứng minh rằng bác trai, bác gái, dì, cậu, cô, chú và cháu có mối quan hệ huyết thống hay không. Thông thường, bác trai, bác gái, dì, cậu, cô, và chú sẽ có gene giống 25% với gene của cháu mà thôi. Do vậy, việc xét nghiệm này không thể cho kết quả chính xác bằng việc xét nghiệm để chứng minh quan hệ cha-con, bởi vì gene đã bị pha loãng đi tới 2 lần. Việc xét nghiệm này cho kết quả là giá trị xác suất của mối quan hệ.

Vì vậy, trong việc xét nghiệm để chứng minh kiểu mối quan hệ này, chúng tôi khuyến nghị nên có mẫu của người cha, người mẹ của đứa trẻ (thông thường là mẫu của người mẹ) để cùng xét nghiệm. Hoặc nếu không có cha, mẹ thì có thể dùng thêm một kiểu xét nghiệm khác để tăng thêm sự rõ ràng của kết quả xét nghiệm.

Hãy hỏi trực tiếp nhân viên để biết thêm chi tiết.