การทดสอบดีเอ็นเอ คือ อะไร

การทดสอบดีเอ็นเอ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งเป็นวิธีที่ชัดเจนและแม่นยำที่สุด เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพราะทุกคนจะมีสารพันธุกรรมของตัวเองซึ่งก็คือ ดีเอ็นเอนั่นเอง โดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนจะมีดีเอ็นเอที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ ซึ่งดีเอ็นเอจะไม่เหมือนกันเลย แม้กระทั้งพี่น้องท้องเดียวกันยกเว้นฝาแฝดแท้ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเท่านั้น และเนื่องจากข้อเท็จจริงนี้ จึงระบุได้ว่าการทดสอบดีเอ็นเอเป็นวิธีที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุคคลได้ ดังนั้นการตรวจดีเอ็นเอจึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ผู้ที่เป็นมารดาจำเป็นต้องเข้าร่วมทดสอบด้วยหรือไม่

สำหรับการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดานั้น เป็นการทดสอบเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตร ซึ่งมารดาไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทดสอบก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการทดสอบนี้ถ้ามีตัวอย่างของมารดามาร่วมทดสอบด้วย ก็จะทำให้ผลการตรวจมีความแม่นยำสูงมากขึ้น

การทดสอบดีเอ็นเอทำได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท (DTL) จะเก็บตัวอย่างเซลล์กระพุ้งแก้ม(หรือตัวอย่างอื่นๆ)ของผู้ที่ต้องการทดสอบ โดยการเก็บตัวอย่างจากเซลล์กระพุ้งแก้มนั้นจะทำโดยนำก้านพลาสติกปลายพันสำลี (swab) ที่มีความสะอาดสูงและปลอดเชื้อไปถูขึ้น-ลง และหมุนเบาๆบริเวณกระพุ้งแก้มด้านในช่องปาก นานประมาณ 20 วินาที วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและไม่เจ็บปวด เพราะจะคล้ายๆกับการแปรงฟัน

กระบวนการทดสอบดีเอ็นเอใช้เวลานานเท่าใด

ทางบริษัท (DTL) จะรายงายผลการทดสอบให้แก่ท่านภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับตัวอย่างครบแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะนำตัวอย่างเซลล์กระพุ้งแก้มหรือตัวอย่างอื่นๆที่จะใช้ทดสอบเข้าสู่ห้องปฏิบัติการของบริษัทโดยตรง

เด็กอายุเท่าไหร่จึงจะสามารถทดสอบดีเอ็นเอได้

เด็กสามารถตรวจดีเอ็นเอได้ทันทีตั้งแต่แรกเกิด โดยเก็บตัวอย่างจากเซลล์กระพุ้งแก้มภายในช่องปาก ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็วและไม่เจ็บปวด

ผลการตรวจดีเอ็นเอมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยเพียงใด

การตรวจดีเอ็นเอเป็นการตรวจเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุคคล ดังนั้น หากบุคคลที่เข้าร่วมทดสอบไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ค่าความแม่นยำของผลการทดสอบสามารถยืนยันได้ 100% ซึ่งหมายความว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน แต่หากบุคคลที่เข้าร่วมการทดสอบมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ผลการทดสอบจะแสดงค่าความความเชื่อมั่นที่ 99.999% หมายถึงว่ามีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดอย่างแน่นอน