บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานกับภาครัฐบาล