Monday, May 29th

Last update08:28:04 PM GMT

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย

Grandparentageการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่า ปู่ ย่า ตา ยายและหลาน จะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือไม่ ซึ่งการทดสอบนี้จะแสดงค่าความน่าจะเป็นทางสถิติเพื่อบอกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่าง ปู่ ย่า ตา ยายกับหลาน

และนอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ทางอ้อมเพื่อพิสูจน์ความเป็นเครือญาติ  ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจโดยใช้ตัวอย่างจากบิดาหรือมารดาได้  เพราะโดยปกติแล้ว  ลูกจะได้รับแบบแผนสารพันธุกรรมมาจากพ่อครึ่งหนึ่งและแม่อีกครึ่งหนึ่ง  ซึ่งครึ่งหนึ่งของพันธุกรรมที่ได้รับสืบทอดมานี้ จะสามารถนำไปเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอของปู่ ย่า ตา ยายได้

สำหรับการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นปู่ ย่า ตา ยาย ทางเรามีข้อเสนอแนะว่าควรมีตัวอย่างจากพ่อหรือแม่มาใช้ร่วมด้วย และควรใช้ตัวอย่างของมารดามากกว่าเพื่อความแม่นยำ

  1. การวิเคราะห์ดีเอ็นเอของปู่ ย่า ตา ยายเพียงคนเดียว : การทดสอบนี้ต้องมี ตัวอย่างดีเอ็นเอของปู่ ย่า ตา ยายคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะนำมาทดสอบ แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ประเภทนี้ จะแสดงความสัมพันธ์ที่แม่นยำระหว่างปู่ ย่า ตา ยายกับหลาน เพียง 25 % เท่านั้น  ดังนั้นจึงควรมีตัวอย่างดีเอ็นเอของมารดามาร่วมทดสอบด้วย เพื่อให้เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำสูงมากขึ้น
  2. การวิเคราะห์ดีเอ็นเอของ ปู่ ย่า  ตา ยาย : การทดสอบนี้ ควรมีตัวอย่างดีเอ็นเอทั้งของปู่และย่า หรือ ตาและยายในกรณีที่สามารถนำมาตรวจร่วมได้  เพื่อนำมาใช้ในการทดสอบ และถ้าหากมีตัวอย่างดีเอ็นเอของมารดามาร่วมทดสอบด้วย ความแม่นยำก็จะสูงขึ้น
การวิเคราะห์ดีเอ็นเอทั้ง 2 แบบที่กล่าวมาข้างต้นโดยนำแบบแผนสารพันธุกรรมของปู่ ย่า ตา ยายมาเปรียบเทียบกับหลาน เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางสายเลือด   และจากการนำดีเอ็นเอของมารดามาร่วมวิเคราะห์ด้วย ถ้าเราแยกดีเอ็นเอครึ่งหนึ่งที่ได้รับมาจากมารดาออกไป จะทำให้เราทราบชุดดีเอ็นเอที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ได้รับมาจากมาจากบิดา ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถนำไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ได้

บริการของเรา

paternity
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา
อ่านรายละเีอียด

maternity
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นมารดา
อ่านรายละเีอียด

siblingship
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง
อ่านรายละเีอียด

twins
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นฝาแฝด
อ่านรายละเีอียด

การตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ทารกในครรภ์
บริการตรวจพิสูจน์ทารก
ในครรภ์

อ่านรายละเอียด

Grandparentage
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย
อ่านรายละเอียด

การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นลุง ป้า น้า อา
อ่านรายละเอียด


You are here บริการของเรา การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย